Skip to content

Privacy verklaring

Recruitment by Lot, gevestigd aan Buurtweg 5, 1921 CJ te Akersloot, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Recruitment by Lot streeft naar een zorgvuldige verwerking van deze persoonsgegevens alsmede naar een transparante en duidelijke informatieverschaffing daarover. Recruitment by Lot is zich ervan bewust dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 in werking is getreden.

Recruitment by Lot heeft haar privacy statement alsmede haar privacy beleid in overeenstemming gebracht met deze regels.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Recruitment by Lot verwerkt uw (persoons)gegevens voor de uitvoering van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onze dienstverlening ziet op:

  • Het verrichten van werving & selectie activiteiten

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt om:

  • U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verschaffen over onze vacatures
  • Uw geschiktheid te kunnen beoordelen
  • Een bemiddelingsrelatie met u aan te kunnen gaan en te onderhouden
  • Toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder identificatie, arbeidswetgeving, fiscale en socialezekerheidswetgeving na te kunnen leven.

Recruitment by Lot verwerkt slechts die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen worden gevraagd indien nodig om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Uw NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
  • Uw geboortegegevens, geslacht en leeftijd;
  • Uw curriculum Vitae (CV) en informatie over opleiding en werkervaring;
  • Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid, bijvoorbeeld referenties.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Recruitment by Lot verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Onder ‘bijzondere persoonsgegevens’ vallen onder andere ras, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid en politieke gezindheid.

Bewaartermijn

Recruitment by Lot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden alleen bewaard van personen waarbij het aannemelijk is dat er in de toekomst een vergelijkbare functie voorbijkomt. Hiervoor zal altijd eerst toestemming worden gevraagd. De bewaartermijn die wij hanteren is 3 jaar. Na afloop van genoemde termijn worden uw gegevens definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Recruitment by Lot verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Recruitment by Lot blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Recruitment by Lot gebruikt geen cookies

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Recruitment by Lot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@recruimentbylot.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Recruitment by Lot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Recruitment by Lot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@recruitmentbylot.nl

Back To Top